تور تبریز از مشهد

TABRIZ Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: چهارشنبه - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: پنجشنبه - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: جمعه - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: یکشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: دوشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: سه شنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: چهارشنبه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: پنجشنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: جمعه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: یکشنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: دوشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: سه شنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: چهارشنبه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: پنجشنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: جمعه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: یکشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: دوشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: سه شنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: چهارشنبه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: شنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: یکشنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: چهارشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: جمعه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: شنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: یکشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: دوشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: سه شنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: یکشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: جمعه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: یکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: دوشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: جمعه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: شنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: سه شنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: چهارشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: پنجشنبه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: جمعه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: شنبه - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400TBRZ01
شروع: یکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱ تیر ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: مشهد
محل حرکت تور: فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۳ روز
خدمات تور: اقامت در هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
وعده غذایی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور تبریز  

تور تبریز از مشهد جز پر طرفدارترین سفر داخلی محسوب می شود.شهر تبریز را یکی از مکان های گردشگری، توریستی و قدیمی و در عین حال تاریخی کشور می‌ توان معرفی کرد که در آن می توان مکان های دیدنی مختلفی از جمله مسجد کبود به همراه موزه آذربایجان را مشاهده کرد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو بهترین هتل ها واقامتگاه ها در تلاش است که بهترین تور تبریز از سراسر ایران با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد.تبریز مرکز استان و کلانشهری در منطقهٔ آذربایجان ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. تور تبریز می تواند یکی از جذاب ترین تورها باشد زیرااین شهر دارای بافت قدیمی و با معماری بسیار زیبا و طبیعت بسیار بکر وزیبا می باشد. سفر به تبریز سهم زیادی در سفر های داخلی خصوصا در تعطیلات در همه فصول به خود اختصاص داده است.برای آشنایی بیشتر وکاملتر با تبریز می توان به صفحه تبریز مراجعه کنید و اطلاعات کاملی از جمله تاریخچه و قدمت و جاذبه های گردشگری این شهر معرفی شده است. تبریز یکی از شهر های توریستی ایران است که در بین گردشگران تور ایران بسیار طرفدار دارد. جاذبه ها و مکان های دیدنی تبریز را می توان مهم ترین دلیل انتخاب تور تبریز دانست.

معرفی :

تور تبریز یکی از زیباترین و خاطره انگیزترین سفرهای شما خواهد بود.در این تور در بهترین هتل یا اقامتگاه اقامت خواهیدداشت.

یکی از جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی در مورد تبریز این است که این شهر را شهر اولین‌ها می‌نامند. دلیل این نامگذاری، تاسیس برخی از نخستین مراکز اقتصادی، اداری، آموزشی و علمی به سبک جدید و وقوع برخی وقایع به‌عنوان اولین‌ها در تبریز است. از جمله اولین‌های ایران در شهر تبریز به این موارد می‌توان اشاره کرد:

  • اولین مدرسه کرولال‌‌ها
  • اولین سینما
  • اولین اتاق تجارت
  • اولین مدرسه به سبک نوین
  • اولین مرکز تلفن
  • اولین چاپخانه
  • اولین کتابخانه عمومی
  • اولین برج آتش‌نشانی
  • اولین پایگاه لرزه‌نگاری
  • اولین نظمیه
برای سفربه تبریز و استفاده از تور تبریز می توان به صورت زمینی وهوایی و باقطارو ماشین شخصی برگزار می شود .

تور تبریز  از مشهد :

✔️ تاریخ های حرکت : ✔️ اردیبهشت و خرداد ✔️ 3 روزه       #گروه_آژانسهای_هرمس برای عضویت در صفحه اینستاگرام هرمس اینجا کلیک کنید.   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+ شعبه_تهران : ☎️ 982126353624+