تور شیراز از تهران

Shiraz tour from Tehran
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 1400shrz01
شروع: چهارشنبه - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: پنجشنبه - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: جمعه - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: یکشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: دوشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: سه شنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: چهارشنبه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: پنجشنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: جمعه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: یکشنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: دوشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: سه شنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: چهارشنبه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: پنجشنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: جمعه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: یکشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: دوشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: سه شنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: چهارشنبه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: شنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: چهارشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: جمعه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: شنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: یکشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: دوشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: سه شنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: یکشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: جمعه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: یکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: دوشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400shrz01
شروع: چهارشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲۸ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه مهرآباد
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۴
خدمات تور: اقامت در هتل با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
وعده غذایی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور شیراز :

سفر شیراز و رزرو هتل شیراز و تور شیراز از تهران یکی از پرطرفدارترین سفرهای ایرانیان می باشد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو هتل پنج ستاره و چهارستاره و سه ستاره و دوستاره و اقامتگاه ها از جمله: هتل پارس شیراز ،هتل هما شیراز، هتل چمران شیراز و تورهای لوکس از سراسر ایران با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد. شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان فارس است. تور شیراز یکی از پرتوریست ترین مقاصد ایران می باشد و بیش ترین سهم سفر های داخلی خصوصا در تعطیلات را به خود اختصاص داده است. شیراز سالانه پذیرای توریست های زیادی است این شهر جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری مانند طبیعتی بکر و آثار تاریخی شاید مربوط به هزاران سال پیش دارد؛ همه این ها دست به دست هم داده تا تور شیراز از پراستقبال ترین تورهای داخلی باشد. شیراز به خاطر جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی فراوان، همواره گردشگران بسیاری را به سوی خود فرامی‌خواند. این حجم از مسافر و گردشگر باعث شده تا امکانات و خدمات رفاهی در سطح وسیعی متناسب با اقشار مختلف جامعه ایجاد شود، بنابراین در سفر شیراز با هتل ها، مراکز خرید متفاوتی روبه‌رو می شوید و با توجه به بودجه تان می توانید آن ها را انتخاب کنید؛ اگر قصد سفر به شیراز را دارید جاذبه های تفریحی، دیدنی و تاریخی آن مانند حافظیه، سعدیه، ارگ کریم خان،باغ جهان نما، باغ ارم، عمارت کلاه فرنگی ، دریاچه مهارلو و ... را در برنامه هایتان قرار دهید.  

تور شیراز از تهران :

✔️ اردیبهشت و خرداد ✔️ 3 شب و 4 روز اقامت در هتل   #گروه_آژانسهای_هرمس   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+ شعبه_مشهد : ☎️ 982126353624+