تور مالدیو تابستان 1400 از مشهد با فلای دبی

Maldives tour from Mashhad
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 1400MLD10
شروع: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD10
شروع: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD10
شروع: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD10
شروع: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD10
شروع: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD10
شروع: پنجشنبه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱ تیر ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) انتخاب
BBDELUXE ROOM۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBOCEAN POOL VILLA۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUN VILLA۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH VILLA۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBMANTA WATER VILLA۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBDOLPHIN POOL VILLA۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH POOL VILLA۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH VILLA۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOCEAN WATER VILLA۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBPOOL WATER VILLA۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOVER WATER POOL VILLA۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) انتخاب
BBDELUXE ROOM۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBOCEAN POOL VILLA۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUN VILLA۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH VILLA۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBMANTA WATER VILLA۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBDOLPHIN POOL VILLA۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH POOL VILLA۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH VILLA۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOCEAN WATER VILLA۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBPOOL WATER VILLA۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOVER WATER POOL VILLA۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) انتخاب
BBDELUXE ROOM۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBOCEAN POOL VILLA۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUN VILLA۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH VILLA۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBMANTA WATER VILLA۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBDOLPHIN POOL VILLA۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH POOL VILLA۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH VILLA۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOCEAN WATER VILLA۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBPOOL WATER VILLA۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOVER WATER POOL VILLA۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) انتخاب
BBDELUXE ROOM۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBOCEAN POOL VILLA۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUN VILLA۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH VILLA۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBMANTA WATER VILLA۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBDOLPHIN POOL VILLA۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH POOL VILLA۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH VILLA۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOCEAN WATER VILLA۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBPOOL WATER VILLA۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOVER WATER POOL VILLA۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) انتخاب
BBDELUXE ROOM۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBOCEAN POOL VILLA۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUN VILLA۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH VILLA۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBMANTA WATER VILLA۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBDOLPHIN POOL VILLA۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH POOL VILLA۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH VILLA۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOCEAN WATER VILLA۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBPOOL WATER VILLA۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOVER WATER POOL VILLA۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) انتخاب
BBDELUXE ROOM۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBOCEAN POOL VILLA۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUN VILLA۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH VILLA۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBMANTA WATER VILLA۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBDOLPHIN POOL VILLA۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH POOL VILLA۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH VILLA۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOCEAN WATER VILLA۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBPOOL WATER VILLA۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBWATER VILLA WITH POOL۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBOVER WATER POOL VILLA۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: مشهد
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۶ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فلای دبی
ترانسفر فرودگاهی
۵ شب اقامت در هتل

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور جزیره مالدیو :

تور مالدیو تابستان 1400 از مشهد سفر به مالدیو  و رزرو هتل مالدیو و تور مالدیو یکی از پر طرفدارترین سفر های خارجی به خصوص برای زوج های جوان می باشد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره از جمله: FIHALHOHI ISLAND RESORT ، SHERATON FULL MOON RESORT  ، PARADISE ISLAND RESORT و تورهای لوکس از سراسر جهان با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد.

معرفی مالدیو :

مالدیو یکی از زیباترین جزایر زیبای در اقیانوس هند واقع شده است . پایتخت مالدیو ، ماله است .تور مالدیو تور بسیار جذاب و پر طرفداری می باشد. شما در این تور به جزایر مالدیو سفر کرده و از طبیعت و ساحل بسابر زیبای مالدیو بهره می برید . مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک‌ترین کشور قاره آسیا است.

شهرت مالدیو

شهرت مالدیو و آب‌های فیروزه‌ای رنگی که تمام جزایر آن را در برگرفته‌اند. به همین دلیل وجود امکانات زیاد برای غواصی زیر آب در کلاس جهانی و هتل‌های آبی است ، که از ویلاهای کاملا اختصاصی تشکیل شده‌اند. آب‌وهوای خوب، ساواحلی با شن‌های سفید، درختان نخل، روز‌های گرم و آفتابی، و مکان‌های مناسب برای غواصی، همه و همه از جذابیت‌هایی است که ما را به سمت دیدن مالدیو سوق می‌دهد. تور مالدیو تابستان 1400 از مشهد  

🌸

تور مالدیو از مشهد :

🌸

✔️ ویژه اردیبهشت و خرداد 1400 ✔️ پنج شنبه هر هفته ✔️ 5 شب و 6 روز اقامت کامل در لوکس ترین هتل های مالدیو   #گروه_آژانسهای_هرمس برای عضویت در صفحه اینستاگرام هرمس اینجا کلیک کنید.   شماره های تماس:   شعبه_مشهد :   ☎️ 985131904+   شعبه_تهران :   ☎️ 982126353624+   پشتیبانی 24 ساعته :   ☎️ 982128428602+