تور یزد از مشهد

YAZD Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 1400YZH01
شروع: چهارشنبه - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: پنجشنبه - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: جمعه - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: یکشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: دوشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: سه شنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: چهارشنبه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: پنجشنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: جمعه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: یکشنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: دوشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: سه شنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: چهارشنبه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: پنجشنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: جمعه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: یکشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: دوشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: سه شنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: چهارشنبه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: شنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: یکشنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: چهارشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: جمعه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: شنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: یکشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: دوشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: سه شنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: یکشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۹ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: جمعه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: یکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: دوشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: جمعه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: شنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: سه شنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: چهارشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: پنجشنبه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: جمعه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: شنبه - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
کد تور: 1400YZH01
شروع: یکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱ تیر ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت هر نفر انتخاب
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: مشهد
محل حرکت تور: فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۳ روز
خدمات تور: اقامت در هتل با صبحانه
استقبال فرودگاهی

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
وعده غذایی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور یزد  

تور یزد از مشهد جز پر طرفدارترین سفر داخلی محسوب می شود.یزد جز استان های مرکزی ایران است.یزد شهری بسیار زیبا با بافت قدیمی و سنتی و دارای جاذبه های گردشگری بسیار زیبا می باشد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو بهترین هتل ها واقامتگاه ها در تلاش است که بهترین تور یزد از سراسر ایران با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد.یزد مرکز استان و شهرستان یزد در مرکز ایران است. بین رشته‌های شیرکوه در دشتی گسترده به نام دشت یزد ـ اردکان قرار گرفته‌است. تور یزد می تواند یکی از جذاب ترین تورها باشد زیرااین شهر دارای بافت قدیمی و سنتی با معماری بسیار زیبا می باشد. سفر به یزد سهم زیادی در سفر های داخلی خصوصا در تعطیلات در همه فصول به خود اختصاص داده است.برای آشنایی بیشتر وکاملتر با یزد می توان به صفحه یزد مراجعه کنید و اطلاعات کاملی از جمله تاریخچه و قدمت و جاذبه های گردشگری این شهر معرفی شده است.

معرفی :

تور یزد یکی از زیباترین و خاطره انگیزترین سفرهای شما خواهد بود.در این تور در بهترین هتل یا اقامتگاه اقامت خواهیدداشت و گشت هایی که در سفر خواهید داشت ازجمله : بازدید از بافت عمومی یزد و محله فهادان ،بازدید از مجموعه امر چخماق ، بازدید از مسجد جامع ، خانه لاری ها ،زندان اسکندر ، باغ دولت آباد و بلندترین بادگیر جهان ، بازدید از دخمه و آتشکده زرتشتیان ، بازدید از رمل های طلایی شباهنگ ، تفریحات مهیج کویری و .... در این تور یزد خواهید داشت.برای سفربه یزد و استفاده از تور یزد می توان به صورت زمینی وهوایی و باقطارو ماشین شخصی برگزار می شود .

تور یزد  از مشهد :

✔️ تاریخ های حرکت : ✔️ اردیبهشت و خرداد ✔️ 3 روزه       #گروه_آژانسهای_هرمس برای عضویت در صفحه اینستاگرام هرمس اینجا کلیک کنید.   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+ شعبه_تهران : ☎️ 982126353624+